Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z realizacją programu nr HIJO/41 3 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Bałtyckiego Funduszu Edukacyjnego

Plan debata w czasie panelu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego – studium porównawcze
 • Ocena użyteczności informacji gromadzonych na etapie aplikowania, kontraktowania i rozliczania projektów w ramach poszczególnych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Weryfikacja sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Gdańsku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim
 • Badanie beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: stopień poinformowania nt. zasad i procedur realizacji projektów.
 • Analiza systemu zarządzania, wdrażania i kontroli LRPO na lata 2007-2013
 • Śródokresowa ocena realizacji celów szczegółowych założonych w XIII Priorytecie PO IiŚ jako odpowiedź na potrzeby rozwojowe szkolnictwa wyższego, zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów kierunków priorytetowych oraz realizacji celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Ocena wdrażania PO KL w kontekście ukierunkowania wsparcia dla Priorytetów VIII i IX w województwie lubelskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie analizy ex post w poniższych dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wykończanie wyrobów włókienniczych
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Biała Podlaska oraz nyski

  Upoważnieni beneficjenci to: POLFER Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A., CEFARM Zielona Góra S.A., Gabinet Ginekologiczny lek. med. B. Dziewońska, Śląska Telewizja Kablowa Tarnowskie Góry Sp. z o.o. , Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wieliczkach , Artykuły rękodzieła ludowego i artystycznego Jakub Łodziński, EXTEND VISION sp. z o.o., Herbapol Lublin S.A., P.P.H. MIROSŁAW KROPIDŁOWSKI, Rezerwuj.net , Trefl SA, BAKS Wytwarzanie Osprzętu Instalacyjno-Elektrotech. Kazimierz Sielski, X-COMP , Zakład Przerobu Kamienia Budowlanego Wojciech Podstawka

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.