Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z finalizacją programu nr GWY/73 4 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Priorytetu Infrastrukturalnego

Harmonogram dyskusja podczas spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena wpływu polityki spójności na rozwój miast polskich (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena skuteczności wdrażania pomocy technicznej w programach operacyjnych
 • Weryfikacja stopnia implementacji założeń EFS na przykładzie programu szkoleniowego Hotel Na Spotkania team building w Mazurach
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ocena systemu wskaźników produktu i rezultatu RPO WO 2007-2013
 • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
 • Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie
 • „Analiza komplementarności wskaźników opisujących
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • Malowanie i szklenie
 • Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: skierniewicki oraz ropczycko-sędziszowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Urszula Giza-Kulig F.H.U. „GABII”, Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. , „EKOCERAMIKA” Sp. z o.o., Telewizja Kablowa „INSAT” S.C. , Spółdzielnia Mieszkaniowa , „Panda Trzebnica” , Adwertaria Sp. z o.o., EUROIMPLANT , Instytut Windykacji sp. z o.o., Netkom Sp. z o.o., SIGARDEN , Vitrosilicon , BarterOnline.pl , Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Olsztyńska” Dębińska, Szczepanowska – Spółka Partnerska – Lekarze, PHU BUDMON Monika Maciak

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.