Konferencja programowa – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr GKN/36 9 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Społecznego

Porządek dyskusja w czasie konferencji przewiduje wymienione tu grupy panelowe:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Ocena naborów przeprowadzonych w 2008 roku i zakładanego wpływu ich efektów na realizację celów RPO WP
 • Pozakonkursowe ścieżki wyboru projektów w ramach RPO WSL: Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych oraz Programy Rozwoju Subregionów.
 • Ocena absorpcji środków w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym
 • Analiza sprawności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Przywództwa
 • Zakres znajomości zagadnień związanych z funduszami unijnymi przez społeczeństwo Warmii i Mazur
 • Analiza systemu zarzadzania, wdrażania i kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Opracowanie metodyki LCA do oceny programów infrastrukturalnych
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany omówiony w aspekcie analizy ex post w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja bielizny
 • Produkcja broni i amunicji
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: legnicki oraz siedlecki

  Upoważnieni beneficjenci to: CERSANIT-KRASNYSTAW S.A., Zakłady Przetwórstwa Zbożowego „SZYMANÓW” S.A., PKO BP S.A., ASTERIAS sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „JOSAT” S.C. , P.P.H.U. „ELIZA” Eliza Niwińska , AGROR Sp. z o.o., E-FUTURE , Infolex Jerzy Kustra, LICO MIX Sp. z o.o., PAWBOL , THB Systemy Informatyczne Sp. z o.o., GT85 POLSKA , MDM , „Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.