Ocena powdrożeniowa – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr NZE/61 8 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Europejskiego Trustu Społecznego

Program dyskusja w czasie seminarium obejmie wymienione tu grupy panelowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Ocena stopnia przygotowania beneficjentów do absorpcji środków dostępnych w ramach działania 8.3 PO IG przeznaczonych na zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym wraz z określeniem potencjalnych barier we w
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Szkolenia Z Zarządzania
 • Ocena adekwatności stworzonego katalogu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Analiza sprawności przepływów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Analiza aktywności projektodawców w województwie podkarpackim w zakresie działań skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Priorytetu VII PO KL, w tym analiza aktywności instytucji pomocy społecznej (ROPS, OPS, PCPR) w realizacji działań współfinansowanych z EFS
 • Ocena i weryfikacja projektów zawartych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych planowanych do realizacji w ramach NSRO 2007-2013

  Program będzie przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:

 • Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Szkoły podstawowe
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: świebodziński oraz ostródzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Celulozowo-Papiernicze S.A., Zakłady Cementowo Wapiennicze Górażdże S.A. , PHILIP MORRIS POLSKA S.A., Mobilna Myjnia Parowa LUXCAR, Stowarzyszenie Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnej BAŁ-SAT, Tomaszowska Telewizja Kablowa, Sp. z o.o. , Anew Institute Sp. z o.o., Far Data sp. z o.o. spółka komandytowa, I3D Network Sp. z o.o., Marek Majcher M-Marketing, PERFECT NIEZALEŻNE DORADZTWO FINANSOWE , Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY , Freeconet , Paneltech, Drona Sp. z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.