Warsztat unijny – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr CBB/88 7 6 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Bałtyckiego Trustu Edukacyjnego

Program debata w czasie warsztatu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Ocena zintegrowanego systemu działań informacyjnych, promocyjnych oraz szkoleniowych w zakresie funduszy europejskich w Województwie Małopolskim
 • Ocena ex- ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt skuteczności wdrożenia założeń EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel NaKursy Menedżerskie
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ETAP I
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport cząstkowy
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolenia w ramach EFS
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Działalność usługowa związana z leśnictwem
 • Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprawy zagraniczne
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: radzyński oraz malborski

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Papieru „MALTA” S.A., Śląskie Zakłady Lin i Drutu „Linodrut” S.A., ŁOPUSZAŃSKA S.A. , EcoPitStop Mobilna myjnia parowa, PAWALDiRH S.C. Montaż i Konserwacja Telewizji Satelitarnej i Kablowej , „OLTRONIK” MASZYNY I URZĄDZENIA DO SITODRUKU Czesław Olejniczak, AIC , Computer Plus Kraków S.A., Grupa TS , NEWACCESS Kamil Nowotny , REKORD Systemy Informatyczne , Zakład Poligraficzny „PAW-DRUK” Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością, IZOSTAL , MAXIM Anna Terlecka-Zastawniak, „IZOGLAS” Barbara Kodziszewska

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.