Warsztat unijny – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr BHL/14 1 5 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Agenda debata podczas seminarium zawiera następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena stanu realizacji 3,4,5 i 6 priorytetu PO IG w połowie okresu programowania
 • Pomiar jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotel na Szkolenia Z Obsługi Klienta
 • Ocena trafności doboru kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Badanie omnibusowe skuteczności kampanii „Dobra informacja na dobry początek”
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w następujących dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych
 • Produkcja szkła płaskiego
 • Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: poddębicki oraz krapkowicki

  Upoważnieni beneficjenci to: Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego „Beskidzkie Drogi” S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Olsztyn” Sp. z o.o., Wywóz Nieczystości Płynnych Maria Borkowska, Stowarzyszenie Telewizja Kablowa Nowiny , „AGROPROJEKT-SERWIS” Mariusz Fijałkowski, AGROBOOKING SP. Z O.O. , Domnetin Sp. z o.o., Katowicki Holding Węglowy S.A., NEMESIS Creative Solutions, Projekty Bankowe POLSOFT , Terplast Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, LUG LIGHT FACTORY SP. Z O.O., Urbban Karolina Chrząstek, Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w końskich Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.