Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem przedsięwzięcia nr SRG/46 8 4 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Funduszu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie seminarium obejmuje wymienione tu grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Badanie ewaluacyjne ex-post efektów transgranicznej współpracy polskich regionów w okresie 2004-2006
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Pomiar efektywności implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Krakowie
 • Ocena systemu zarządzania finansowego i kontroli Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – ocena uzupełniająca
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena efektywności i skuteczności wdrażania Pomocy Technicznej w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 i poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania RPO WZ 2007-2013
 • Komplementarność Projektów w Zakresie Infrastruktury Transporu drogowego realizowanych w ramach ZPORR oraz komplementarność projektów z zakresu infrastuktury Transportu Drogowego realizowanych w ramach ZPORR z innimi inicjatywami w tym zakresie.
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006” – II raport roczny
 • Zapotrzebowanie grup docelowych na określone typy projektów
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz węgrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: JADWIGA STRUZIK Firma Lingwistyczna „Prospekt”, Elektrownia im. T. Kościuszki S.A. , Auto-Eko-Gaz Warsztat Samochodowy Andrzej Baron, Przedsiębiorstwo „TITAN” Sp. z o.o. Henryk Bugla, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Mechanik” , AIC , EDU & MORE , INOVATICA Bogumił Zięba, KWARCSYSTEM , Rafał Stanuch Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe AWEX, TM Technologie Sp. z o.o., ATF Rehabilitacja Ortopedia Medycyna Tomasz Cieślik, VARIO TERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ, „Pro Regio” Witold Sartorius

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.