Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr RSY/92 8 7 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Trustu Edukacyjnego

Harmonogram debata podczas seminarium przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 • Ocena stanu przygotowania instytucji regionu łódzkiego do wykorzystania środków z RPO WŁ
 • Badanie wpływu funduszy strukturalnych wykorzystanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na rozwój regionalny woj. podkarpackiego, lubelskiego i podlaskiego
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Ośrodki na Szkolenia w Rucianem
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na poziomie regionalnym
 • Identyfikacja barier w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa na projekty innowacyjne w regionie kujawsko-pomorskim i mazowieckim
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Ocena systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Badanie zdolności absorpcyjnych podmiotów realizujących projekty w ramach PO KL w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ocena realizacji projektów systemowych
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w następujących dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
 • Produkcja miedzi
 • Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: piotrkowski oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: REFA S.A., Zakłady Tkanin Technicznych „ESKORD” S.A., „BARLINEK” S.A. , Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak, Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa , „BLUE MEDIA” , Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL, DIRECT PARTNERS AKTYWA , HAWIRA , Mature Polska M. Rosiński P. Stefański spółka cywilna, Requinno ARTUR MAMUSZKA, Vita Travel Sp. z o.o. , LAZARSKI MANAGEMENT , Towarzystwo Usług Finansowych Jarmuła Radosław, Inter Europol Piekarnia Szwajcarska

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.