Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z finalizacją projektu nr PKK/83 5 2 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Spójności

Program debata podczas konferencji obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Transgraniczne sieci innowacyjne w procesie zarządzania rowojem regionalnym na przykładzie Województwa Śląskiego, Śląsko – Morawskiego Kraju (Czechy) oraz Kraju Żylińskiego (Słowacja)
 • Audyt jakości implementacji celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Hotel Na Kursy w Szczyrku
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badanie barier zaangażowania banków w proces absorpcji funduszy strukturalnych
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006”- I raport roczny
 • Badanie beneficjentów ostatecznych w ramach Priorytetu 2 ZPORR
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych
 • Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z zarządzaniem funduszami
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: żyrardowski oraz m. Gdynia

  Upoważnieni beneficjenci to: FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA. USLUGI TRANSPORTOWE- HANDEL OPALEM – ROBOTY ZIEMNE, Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO-ERG S.A., PAGED-WEFEM S.A., TRANS-KOS Krzysztof Kosek, Spółdzielnia Mieszkaniowa ŚNIEŻKA w Tarnowie Bogusław Karwat, Telewizja Kablowa „TIWIS” , Biuro Doradztwa Gospodarczego ACME , FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FARUM S.A., GreenGem Szymon Wierciński, MONIT.pl KACPER GĄSIENNICA BYRCYN, SuperMemo World sp. z o.o., YOUR ETCS Błażejewski Michał, GAMA Plawgo Zawisza Spółka Jawna, NOVA – STAL Sp. z o.o., Starglass Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LTD

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.