Spotkanie raportujące – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem projektu nr AFC/19 5 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania wsparcia z Panatlantyckiego Programu Wyrównawczego

Program dyskusja podczas warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • Analiza struktury dochodów i wydatków jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Instytucje otoczenia biznesu wspierane w ramach SPO WKP, lata 2004-2006: określenie wpływu programu na ofertę usługową oraz poziom jakości świadczenia usług
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Wieliczce
 • Analiza systemu wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod kątem adekwatności i użyteczności dla pomiaru efektów interwencji w ramach Programu oraz realności osiągnięcia celów Programu i Osi Priorytetow
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ewaluacja systemu Kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Analiza i ocena efektów realizacji projektów samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie regionalnych programów stypendialnych w ramach Działania 2.6 ZPORR i Poddziałania 8.2.2 PO KL
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”


 • Fundusz będzie omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii
 • Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: olkuski oraz giżycki

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, Kluczborskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Zakłady Chemiczne „ROKITA” S.A., CLIPPER Sp. z o.o., Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa , MEDIA HOTEL Sp. z o.o. , BCC KRZYSZTOF PULKIEWICZ, F.H.S.U. Novum, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Meble.pl Sp. z o.o., Procom System , ZAKŁAD USŁUG KONSULTINGOWYCH KNOW HOW , Kubala sp. z o.o., MOL Sp. z o.o., „Przedsiębiorstwo Wodociągów

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.