Spotkanie raportujące – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z audytem przedsięwzięcia nr ESS/98 7 7 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania dotacji z Szwajcarskiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram debata w czasie konferencji zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Analiza przyczyn braku aktywności lub niskiej aktywności niektórych samorządów gminnych w sięganiu po wsparcie z Funduszy Unijnych
 • Ocena wpływu projektów dofinansowanych w ramach RPO WK-P na realizację celów Strategii Lizbońskiej
 • Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG
 • Weryfikacja skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodki na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego PO KL
 • „Ocena wdrażania i zarządzania Regionalnym Programem
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 w latach 2007-2010
 • Ocena przewidywanego wpływu wybieranych projektów z zakresu modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym na osiągnięcie celów zapisanych w dokumentach programowych
 • Analiza wpływu projektów realizowanych w ramach Działania 1.5 ZPORR na rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego
 • Badanie ankietowe beneficjentów ostatecznych działania 2.2 ZPORR. Ocena wpływu wsparcia otrzymanego przez uczniów i studentów na rozpoczęcie przez nich edukacji w szkole wyższej lub uzyskanie wyższego wykształcenia
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
 • Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: wałbrzyski oraz jarosławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Sokołowskie Zakłady Mięsne S.A., PAGED S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TOP-MIX KM S.C., „HABA-BETON Johann Bartlechner” , Antoni Bolesta , Ekobiol Michał Michna, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Krajowa Izba Gospodarcza, REX-BUD , Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , Easy Access Technology, JAKRA Corporation Sp. z o. o., USŁUGI BUDOWLANO-ANTYKOROZYJNE BUDROKOR ALABRUDZIŃSKI ANDRZEJ

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.