Konferencja programowa – informacja dla beneficjentów – fundusze unijne

W związku z podsumowaniem programu nr KKS/33 9 7 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania budżetu z Bałtyckiego Priorytetu Edukacyjnego

Agenda debata podczas warsztatu obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Analiza szacunkowa wartości wskaźników Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w odniesieniu do roku 2010 oraz 2015
 • Identyfikacja barier realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Wykorzystanie koncepcji klastrów dla kształtowania polityki innowacyjnej i technologicznej państwa. Rekomendacje dla polityki stymulowania rozwoju klastrów w Polsce.
 • Ocena jakości implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotele Na Warsztaty w Bielsku Białej
 • Proces selekcji projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Priorytet 1 i 3 z wyłączeniem Działań 1.6 i 3.4) – analiza statystyczna
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Analiza porównawcza regulacji w zakresie ustalania poziomu współfinansowania w ramach projektów współfinansowanych z EFRR w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej
 • Analiza systemu wskaźników monitorowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Ewaluacja sieci ROEFS
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Grant będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja odzieży skórzanej
 • Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
 • Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: bełchatowski oraz kaliski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Mięsne „MAZURY” w Ełku S.A., Elektrociepłownia „Będzin” S.A., Wolsztyńska Fabryka Okuć „WOLMET” Sp. z o.o., K2Systems – Jerzy Grum, T.D.K.L. , „Euroflorist” Sp. z o.o., BUDIS , Contenta Consulting, Sylwia Tałach, GTX Hanex Plastic Sp z o.o., KOSMED Sp. z o.o., QSGS Technology Grażyna Klepuszewska, Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka, Laurus sp. z o.o., TOP-MEDICAL Sp. z o.o., VILLA OPTICA

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.