Konferencja programowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z realizacją programu nr NBM/45 4 6 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania kwoty pomocowej z Amerykańskiego Trustu Infrastrukturalnego

Program debata w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ewaluacja ścieżek komplementarności i systemu monitorowania realizacji zasady komplementarności w Polsce Wschodniej
 • Parki naukowo-technologiczne jako instrument polityki wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy
 • Pomiar jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu podyplomowego Sala konferencyjna Szkolenia w Mazurach
 • Ewaluacja systemu zarządzania i kontroli RPO WZ na lata 2007-2013
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Ewaluacja Realizacji Planu Komunikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
 • Analiza problemów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR i Funduszu Spójności wynikających ze zmieniającej się sytuacji na rynku budowlanym
 • Ewaluacja systemu zarządzania i wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubuskim
 • Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie wielkopolskim
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dotowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów
 • Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: krośnieński oraz pruszkowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „BŁYSK”, Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. , Markowe-Używane Skutery oraz Motocykle, Kimborowicz Piotr, Śląska Telewizja Kablowa Ruda Śląska Sp. z o.o. , KOLOR SAT Leonard Suski , CarDirect Marcin Krejza, eGazety Sp. z o. o., Grupa Kęty , LAKMA SAT , PMK BOOKS , Toruńskie Zakłady Graficzne „Zapolex” , lifenture.com Łukasz Królicki, Wydawnictwo M sp. z o.o., Marcon Avista

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.