Warsztat unijny – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem działania funduszowego nr PCO/15 4 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Funduszu Wyrównawczego

Program debata podczas warsztatu przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Spójność terytorialna polskiego systemu innowacyjnego w kontekście wdrażania funduszy strukturalnych
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Pomiar skuteczności implementacji założeń EFS na przykładzie studium podyplomowego Ośrodki na Wykłady w Rucianem
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w zakresie wczesnej identyfikacji barier – streszczenie
 • Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Ewaluacja systemów i struktur zarządzania Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL w kontekście skuteczności i efektywności wdrażania działań Priorytetu
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Ocena bieżąca projektów w ramach Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
 • Ocena stopnia realizacji celów Priorytetu V PO KL w kontekście tematyki i jakości wdrażania realizowanych w jego ramach projektów.
 • Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy użyciu modelu makroekonomicznego HERMIN

  Projekt będzie przeanalizowany pod kątem analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla owiec i kóz
 • Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
 • Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • Transport lotniczy pasażerski
 • Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: dzierżoniowski oraz starogardzki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „FENIKS”, „PEESTE” Sp.z o.o., WYBOROWA S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Stowarzyszenie „Oławska Telewizja Kablowa” , „Prefabet Ełk” , BUSCAR , Femiprojekt sp. z o.o., INTRADEX SP. Z O.O., Oko-Vita Polska Sp. z o.o., SaaSWEB Technology , Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Business Platform Sp. z o.o., TESGAS S.A., Gmina Jonkowo

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.