Ocena powdrożeniowa – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem projektu nr OOX/88 3 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wykorzystania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Priorytetu Wyrównawczego

Agenda dyskusja w czasie konferencji obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Raport końcowy dotyczący wpływu realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja stopnia implementacji celów EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Szklarskiej Porębie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Identyfikacja barier w dostępie do środków finansowych z PO KL dot. projektów konkursowych w ramach priorytetów VI-IX – województwo świętokrzyskie.
 • Identyfikacja najistotniejszych problemów i barier, które mogą wystąpić na etapie realizacji projektów w ramach V osi POIiŚ
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania 1.3.1. PO KL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Wytwarzanie paliw gazowych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Pozostała działalność wydawnicza
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: jaworski oraz iławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Koszalińskie Zakłady Piwowarskie „BROK” S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A., Zakłady Mięsne AGRYF S.A., Spółdzielnia Inwalidów SIMECH, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grudziądzu , Zakład Usługowy Dipol Pan Andrzej Kliś , 44GROUP , Eco-Capital , hungry4sport.com Spółka z o.o., NetArch Plutecki, Suma, Spółka Jawna, RENMEDIA Piotr Wójcik, ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI I DORADZTWA „NEST” , BORDEN Bartosz Kuczek, Visioon , STAAMP POLAND

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.