Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr GCT/66 4 8 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania budżetu z Środkowoeuropejskiego Priorytetu Pomocowego

Porządek dyskusja podczas konferencji przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Ewaluacja ex-ante projektu Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
 • Analiza sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Szczyrku
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Potrzeby instytucjonalnego systemu wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie wsparcia eksperckiego na przykładzie Dolnego Śląska
 • Analiza skuteczności, jakości oraz użyteczności działań informacyjnych i promocyjnych RPOWŚ (w tym Kampanii Promocyjnej) w kontekście zweryfikowania trafności zapisów w Planie Komunikacji RPOWŚ 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Weryfikacja wskaźników oraz ich wartości docelowych dla VI, VII i VIII priorytetu POIiŚ
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Zapotrzebowanie na wsparcie w ramach komponentu regionalnego PO KL w kontekście prognozowanej sytuacji na rynku pracy


 • Program będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • Przygotowywanie i podawanie napojów
 • Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: m. Nowy Sącz oraz piski

  Upoważnieni beneficjenci to: Warszawska Fabryka Platerów „HEFRA” S.A., P.V. Prefabet Kluczbork S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Connex Brzozów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo „TITAN” Sp. z o.o. Henryk Bugla, Eltronik „Media” – Spółka Komandytowa , SAT TV Kabel Międzyzdroje S.C. , Amberline , Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych , Grupa Kęty , NET COM Sp. z o.o., SAILMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, Teledirect Sp. z o.o., Fabryka e-biznesu sp. z o.o., Zakład Kamieniarski Izabela Kubiak, Sport Medica

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.